Loading...
 

Jia Zhang

Jia Zhang 3rd-year PhD
Computer Science and Technology
Tsinghua University
Room 9-325, East Main Building, Tsinghua University, Beijing, China.
Email: joyce_zhangjia@126.com
Homepage: https://joycezhangjia.github.io/


Education

  • 2018 to now: pursuing Ph.D., Department of Computer Science & Technology, Tsinghua University
  • 2014 to 2018: B.Eng degree, Department of Electronic Engineering, Tsinghua University

Research Interests

  • Learning-based network systems
  • Transport Layer
  • QUIC

Publications

  • (WWW’21) Jia Zhang, Enhuan Dong, Zili Meng, Yuan Yang, Mingwei Xu, Sijie Yang, Miao Zhang Yang Yue. WiseTrans: Adaptive Transport Protocol Selection for Mobile Web Service, TheWebConf 2021.
  • (ToN’21) Zili Meng, Yaning Guo, Yixin Shen, Jing Chen, Chao Zhou, Minhu Wang, Jia Zhang, Mingwei Xu, Chen Sun, Hongxin Hu, Practically Deploying Heavyweight Adaptive Bitrate Algorithms With Teacher-Student Learning, IEEE/ACM Transactions on Networking (ToN), 2021.
  • (SIGIR’17) Fangzhao Wu, Jia Zhang, Zhigang Yuan, Sixing Wu, Yongfeng Huang, and Jun Yan.2017. Sentence-level sentiment classification with weak supervision. In Proceedings of the 40thInternational ACM SIGIR.